بیمه مسئولیت کارفرما

مسئولیت کارفرما ساختمانی

مسئولیت کارفرما غیر ساختمانی

مسئولیت کارفرما ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت جامعه پزشکی

مسئولیت پزشکان

مسئولیت پیراپزشکان

بیمه مدیران مشاغل

مسئولیت مدیران آسانسور

بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

بیمه مسئولیت تفریحات ساحلی (دارندگان انواع قایق موتوری و جت اسکی )

مسئولیت مدیران سالن ورزشی

بیمه مسئولیت واحدهای اقامتی (ویلا و سوئیت)

بیمه مسئولیت مدیران واحد های اقامتی در قبال مراجعین

مسئولیت مدیران کارواش

مسئولیت مدیران پارکینگ

مسئولیت مدیران جایگاه سوخت

مسئولیت برگزاری مسابقات ورزشی

مسئولیت مدیران اردوهای کوهنوردی

مسئولیت مدیران اردو

مسئولیت مدیران خانه سالمندان

مسئولیت مدیران مرکز نگهداری کودکان بد سرپرست

مسئولیت مدیران مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان

مدیران مراکز نگهداری کم توانان جسمی و ذهنی

مسئولیت مدیران فروشگاه

مسئولیت مدیران مراکز تجاری

مسئولیت متولیان مسجد و امامزاده ها